بنیاد یارا

آموزش آموزگاران توسط جهاد علمی

سرمایه گذاری روی یک تیم از دانشجویان دانشگاه جهت آموزش دانش آموزان محروم

جهاد علمی " یک گروه متشکل از دانشجویان داوطلب دانشگاه صنعتی اصفهان است. این گروه ارائه دهنده دوره های آموزشی هشت هفته ای برای دانش آموزان محروم و همچنین دوره های تربیت مربی برای آموزگاران دانش آموزان محروم میباشد