بنیاد یارا

پروژه ها

یارا در تلاش است تا با حمایت کودکان محروم از امکانات تحصیل مناسب در سراسر ایران، این حق مسلم را برای دانش آموزان دختر و پسر فراهم نماید. پروژه ها از تعاریف گسترده ای برخوردار هستند و از رفع نیازهای اولیه تا تجهیز مدارس با امکانات مدرن آموزشی و پرورشی را شامل میشوند. بعضی از پروژه های اخیر را میتوانید در اینجا مشاهده کنید:

۲۰۱۷ - ۲۰۱۶

۲۰۱۶ - ۲۰۱۵