بنیاد یارا

مدرسه ی حمیل

روستای حمیل روستای دور افتاده ای در غرب ایران است. این روستا تنها دارای یک مدرسه ابتدایی است که امکان آموزش برای کودکان حمیل و همچنین چندین روستای همسایه را فراهم کرده است ، این مدرسه از بنیاد یارا تقاضای کمک مالی برای خرید کیت علوم برای کودکان و تامین هزینه سرویس مدرسه 3 دانش آموز -که خانواده آنها امکان پرداخت هزینه سرویس را نداشتند کرد ، یارا با جمع آوری کمکهای مالی توانست برای این مدرسه کیت علوم خریداری کند و امکان دسترسی بهتر و برابرتر به آموزش برای کودکان این مدرسه فراهم کرد ، همچنین به کمک یارا سه کودک از روستاهای همجوار امکان استفاده از سرویس برای دسترسی به مدرسه یافتند. یارا پارسال و امسال (۱۳۹۳-۹۴) نیز سرویس رفت و آمد برای بچه های مقطع دبیرستان پایه اول را فراهم کرده است.