بنیاد یارا

دوره آموزش آموزگاران توسط جهاد علمی

" جهاد علمی " یک گروه متشکل از دانشجویان داوطلب دانشگاه صنعتی اصفهان است. این گروه ارائه دهنده دوره های آموزشی هشت هفته ای برای دانش آموزان محروم و همچنین دوره های تربیت مربی برای آموزگاران دانش آموزان محروم میباشد. این دوره ها در طی مقاطع تعطیلی دانشگاه برگزار شده و هدف آن کمک به دانش آموزان در زمینه دروس اصلی آنها میباشد. دوره های تربیت مربی نیز یاری گر نیازهای آموزگاران در مباحث مختلف از جمله ریاضیات، علوم و ادبیات خواهد بود. با در نظر گرفتن ظرفیت 10 تا 15 نفر برای هر کلاس، این پروژه قصد سرمایه گذاری روی این دوره ها در چهار مدرسه مختلف و پوشش دادن حدود 100 دانش آموز و آموزگاران آنها را دارد. این مدارس در ناحیه " اندیکا " در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده اند. سرمایه گذاری و کمکهای مالی این پروژه در تامین ترابری، مواد غذایی، لوازم التحریر و کتاب هزینه خواهد شد.